De winkel is geopend donderdag avond van 1900 tot 2100 uur, zaterdagen van 1400 toto1600 uur.

verder kunt u een afspraak maken om ons te komen bezoeken op 0653456640

 

 

 

De Basic Life Support cursus is een beginners opleiding bedoeld om mensen Basic Life Support technieken aan te leren bij volwassen slachtoffers met levens bedreigende verwondingen, in afwachting van de lokale medische hulpdiensten.

Cursus doel

Het DAN Basic Life Support provider ("DAN BLS Provider") programma is bedoeld om de kennis en vaardigheden aan te leren nodig om (BLS) bij volwassen slachtoffers te verlenen. BLS bestaat uit meerdere EersteHulp technieken die het leven in stand houden (of misschien terugbrengen). Aan het eind van de cursus kan de DAN BLS provider een noodgeval herkennen, 112 alarmeren en snel BLS verlenen in afwachting van een AED of deskundige hulp op de ongevalplek. Snel alarmeren en snelle BLS zijn 2 van de 4 schakels in de overlevingsketen

Aanbevolen Minimum Trainingsuren

Theorie (les) uren = 1,5 – 2,5 Vaardigheden (praktijk) uren = 2,5 – 3,5 Deze cursus moet als een vier uur module (minimum) gegeven worden, zoals beschreven in dit handboek. De tijd die nodig is om de cursus te geven varieert en is afhankelijk van een heleboel factoren, waaronder het aantal cursisten en hun vaardigheid in het opnemen van de educatieve elementen van het programma. Instructeurs die lesonderwerpen willen opnemen buiten de cursusvereisten kunnen dat uitsluitend voor of na de cursus doen. Aanvullende training mag niet geëist worden voor het voldoen aan de cursusvereisten.

Leer- en Vaardighedendoelen

Aan het eind van dit programma, DAN Basic Life Support, kunnen cursusdeelnemers:

 • Verklaren basis Anatomie en Fysiologie
 • De 4 schakels van de “overlevingsketen”opnoemen
 • Uitleggen waarom BLS belangrijk is
 • Het doel van BLS en reanimatie uitleggen
 • Gevaar herkennen en een Omgeving Veiligheid Beoordeling uitvoeren
 • Zichzelf beschermen tegen kruisinfecties
 • De functie van borstcompressies en ventilaties beschrijven
 • Verklaren hoe opblazen van de maag voorkomen kan worden
 • Bewustzijn controleren
 • Een gewonde persoon geruststellen
 • De luchtweg openen
 • Controleren op normale ademhaling
 • 112 alarmeren
 • Borstcompressie en beademingen uitvoeren - reanimatie
 • De voordelen opnoemen van gezichtsdoekjes en beademingsmasker
 • De voordelen uitleggen van zuurstof tijdens reanimatie
 • Het belang van defibrillatie uitleggen
 • De meest voorkomende oorzaak van verslikking aangeven
 • Het verschil beschrijven tussen gedeeltelijk en volledige luchtwegobstructie
 • Hulp verlenen bij verslikking
 • Verklaren waarom een bewusteloos, ademend slachtoffer in de stabiele zijligging gelegd moet worden
 • Een bewusteloos, ademend persoon in de stabiele zijligging leggen
 • De functie van het bloed beschrijven
 • Hulp verlenen bij (ernstige) uitwendige bloedingen
 • Verklaren wat shock is
 • Noemen van tenminste 3 oorzaken van shock
 • Aangeven van tenminste 7 waarschuwingstekens van shock
 • Hulp verlenen aan gewonden in shock

 

Kosten voor deze opleiding: € 115,- (Teamleden :€ 95,-)

First Aid for Hazardous Marine Life Injuries


Deze cursus, First Aid for Hazardous Marine Life Injuries, is een beginnerscursus die bedoeld is om het algemene duik- (en gekwalificeerd niet-duik-) publiek op te leiden om gevaarlijke zeedieren te herkennen, mogelijke verwondingen door gevaarlijke zeedieren te herkennen, om eerste hulp te verlenen bij verwondingen door gevaarlijke zeedieren en om verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden. 
 

Cursusdoel
Het doel van deze cursus is het algemene duikpubliek en geïnteresseerde niet-duikers te trainen en op te leiden in de eerste hulptechnieken bij een mogelijke verwonding door gevaarlijke zeedieren. Deze cursus introduceert de identificatie van potentieel gevaarlijke zeedieren en hoe verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid voor ervaren duikers en instructeurs om te blijven leren. 
 

Leerdoelen
Aan het eind van dit programma zullen de cursusdeelnemers in staat zijn om:

·         Vier soorten verwondingen door gevaarlijke zeedieren te identificeren

·         Tenminste vijf giftige zeedieren te noemen

·         Vijf algemene tekenen van contact met gif te noemen

·         De juiste eerste hulp procedure te beschrijven bij een verwonding door een giftig zeedier

·         Tenminste drie zeedieren te noemen die een duiker kunnen bijten

·         Twee algemene waarschuwingstekenen te noemen van een beet door een zeedier

·         De juiste eerste hulp procedure te beschrijven bij een bijtverwonding door een zeedier

·         Tenminste drie zeedieren te noemen die irritaties bij duikers kunnen geven

·         Tenminste vier algemene waarschuwingstekenen van irritaties te noemen

·         De juiste eerste hulp procedure te beschrijven voor behandeling van het aanraken van onderwaterleven

·         Twee algemene soorten zeevoedselvergiftiging te identificeren

·         Tenminste drie vissoorten te noemen die zeevoedselvergiftiging kunnen geven

·         Drie algemene waarschuwingstekenen te geven van zeevoedselvergiftiging

·         De reden te geven waarom onderzoek door een arts nodig is wanneer er aan zeevoedselvergiftiging wordt gedacht

·         De juiste eerste hulp procedure te beschrijven voor de behandeling bij verdenking van zeevoedselvergifitiging

·         Een Veiligheid Omgeving Beoordeling uit te voeren

·         De stappen op te noemen om een omgeving veiligheid beoordeling uit te voeren

·         De Ademweg, Beademing en Circulatie (ABC’s) van een gewonde duiker uit te voeren

·         Een zorgzame houding te laten zien t.o.v. een duiker die ziek of gewond is

·         De luchtweg open te houden en de Ademhaling te bewaken (Beademing uitvoeren) bij een gewonde duiker

·         Het belang van extra zuurstof als eerste hulp maatregel voor gewonde duikers te beschrijven

·         De technieken te demonstreren voor het onder controle brengen van bloedingen, waaronder directe druk, omhoogbrengen en het gebruik van drukverbanden en drukpunten

·         Drukpunten te lokaliseren en toe te passen voor het onder controle brengen van externe bloedingen

·         Verbanden aan te leggen om wonden veroorzaakt door gevaarlijke zeedieren te behandelen

·         Een doorgaande beoordeling en shockbehandeling te demonstreren

·         Druk-immobilisatie techniek te demonstreren.

·         De onderdelen van een Noodassistentie Plan op te noemen

·         Tenminste vijf technieken of richtlijnen op te noemen die de kans op verwonding door gevaarlijke zeedieren verminderen

De aard en de omvang van deze cursus is beperkt tot het opleiden van duikers en geïnteresseerde niet-duikers, zoals kapiteins, watersporters en niet-duikende familieleden om potentieel gevaarlijke zeedieren te identificeren; eerste hulp te verlenen bij een verwonding door een gevaarlijk zeedier; en om verwondingen door gevaarlijke zeedieren te voorkomen.

 

Deze cursus geeft geen training in reanimatie of duikreddingen. De trainingsoefeningen van deze cursus gaan ervan uit dat de zieke of gewonde duiker al aan de wal of aan boord van een schip is gebracht.

 

Kosten voor deze opleiding: € 115,- (Teamleden € 95,-)

Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies


Deze cursus, Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies, of Aquatic Oxygen Provider, is een opleiding bedoeld om mensen te trainen in het herkennen van mogelijke aan water gerelateerde verwondingen en om eerste hulp met zuurstof te verlenen terwijl men op de ambulance wacht en / of transport naar de dichtstbijzijnde kliniek organiseert.

Cursusdoel
Het doel van deze cursus is om mensen te trainen in de technieken van het gebruik van zuurstof als eerste hulp bij verdenking van een onderdompelingincident (bijna-verdrinking). 

Leerdoelen
Deelnemers moeten laten zien dat ze de volgende leerdoelen goed beheersen om de cursus met succes af te kunnen ronden:

·         Beschrijf de rol en de functie van het hart-, vaat- en en het ademhalingssysteem in het menselijk lichaam

·         Identificeer en beschrijf de belangrijkste oorzaken van waterongelukken

·         Beschrijf het mechanisme van verdrinking

·         Beschrijf de voordelen voor het slachtoffer van zuurstof eerste hulp

·         Demonstreer de montage en het gebruik van de zuurstofset die in deze cursus gebruikt wordt

·         Demonstreer beademen en reanimatie met een hulpverlener

·         Identificeer de indicaties voor eerste hulp met zuurstof.

·         Demonstreer de eerste hulp aan een niet-ademende zwemmer met een polsslag.

·         Demonstreer de eerste hulp aan een niet-ademende zwemmer zonder polsslag.

·         Demonstreer de eerste hulp aan een ademende zwemmer.

·         Demonstreer de eerste hulp aan een zwemmer die tijdens de hulpverlening stopt met ademen 

 

Kosten voor deze opleiding: € 115,- (Teamleden  € 95,-)

Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries
 

Deze cursus, is een beginnerscursus die bedoeld is om het algemene duikpubliek (en gekwalificeerde niet-duikers) te trainen om mogelijke duikverwondingen beter te herkennen en zuurstof eerste hulp te verlenen terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en / of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde medische kliniek.

 

Cursusdoel  
De cursus is bedoeld om het algemene duikpubliek op te leiden en te trainen in de technieken van het gebruik van zuurstof als eerste hulp bij verdenking van duikverwonding. Bovendien geeft deze cursus een introductie aan nieuwe duikers in de beginselen van het herkennen van duikverwondingtekenen en -symptomen, handelingen en management ervan. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid aan ervaren duikers en instructeurs om hun opleiding uit te diepen. 
De DAN Oxygen Provider cursus is niet bedoeld om leken te trainen om zuurstof aan het algemene publiek toe te dienen. Hoewel de medische standaards en materialen voor het toedienen van noodzuurstof aan zowel duikers als niet-duikers gelijk zijn, leidt de DAN Oxygen Provider cursus mensen niet op te reageren bij een verwonding of ziekte in het algemeen met gebruik van zuurstof.

Leerdoelen
Cursusdeelenemers moeten op de hoogte zijn van de tekenen en symptomen van de belangrijkste duikverwondingen, waaronder bijna-verdrinking en decompressieongevallen (arteriële gas embolie en decompressieziekte).
Cursusdeelnemers moeten laten zien dat ze de DAN Zuurstofset goed weten te gebruiken, kunnen monteren, demonteren en alle onderdelen ervan kunnen gebruiken. Hieronder valt het gebruik van de vraagautomaat / masker, free-flow (zuurstof toedienen tot 25 lpm), non-rebreather masker en mond/neusbeademingsmasker met extra zuurstofinlaat.

Doelen Uitvoering Vaardigheden
Om de DAN Oxygen Provider cursus met succes af te ronden, moeten de deelnemers vaardigheid en zelfvertrouwen tonen bij het gebruik, montage en demontage van alle onderdelen van de DAN Zuurstofset (of andere acceptabele sets).
De cursusdeelnemer moet vaardigheid en zelfvertrouwen tonen bij het toedienen van noodzuurstof aan gespeelde, gewonde duikers door het:

1.     Beoordelen van de omgeving en veiligheid

2.     Gebruiken van en omgaan met de DAN Zuurstofset

3.     Kiezen en voorbereiden van het juiste zuurstofmasker

4.     Omgaan met de DAN Zuurstofset en gebruik van deze zuurstoftoedieningssystemen:

·         Vraagautomaat en masker

·         Free-flow, non-rebreather masker

·         Mond/neusbeademingsmasker met extra zuurstofinlaat

  Identificeren van de belangrijkste onderdelen van de DAN Zuurstofset

·         Zuurstoffles en -kraan

·         Multi-functionele drukregelaar

·         "T" handvat

·         Handwiel/sleutel

·         Zuurstof o-ring

·         Free-flow regelaar

·         Middendrukslang (wit)

·         Terugslagklep (in de schroefdraaduitgang)

·         Vraagautomaat

·         Mond/neusmasker

·         Non-rebreather masker

·         Mond/neusbeademingsmasker met extra zuurstofinlaat

 

Kosten voor deze opleiding: € 115,- (voor teamleden € 95,-)